Close

M&S Facility s. r. o.

Ke skalkám 3079/56,Praha,10600

IČO: 02473704
DIČ: CZ02473704

Společnost s ručením omezeným

1.     Úvod

M&S Facility s. r. o. (dále jen „Společnost“), usiluje o dodržování platných zákonů a předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, zejména (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Tyto zásady stanoví základní principy, kterými Společnost zpracovává osobní údaje spotřebitelů, zákazníků, dodavatelů, obchodních partnerů, zaměstnanců a dalších osob, a stanoví odpovědnost při zpracování osobních údajů.

Tyto zásady naplňují informační povinnosti Společnosti vůči subjektům údajů ve smyslu ust. článku 13 GDPR.

 

2.     Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za následujícími účely:

1)     Plnění smlouvy - pokud jste naším zákazníkem, potřebujeme uchovávat určité informace za účelem plnění smlouvy.

2)     Vlastní marketing -vlastní marketing znamená, že údaje jsou používány pro propagační aktivity Společnosti vůči stávajícím zákazníkům, při hledání potenciálních zákazníků a jiných cílových skupin.

3)     Plnění povinností dle právních předpisů - určitá data a dokumenty uchováváme, protože to po nás vyžadují zvláštní právní předpisy (daňové zákony, účetní zákony apod.).

4)     Ochrana oprávněných zájmů - některá data a dokumenty si také uchováváme pro případy potenciálních sporů, za účelem vlastní obrany a dokazování v těchto sporech či při uplatňování a vymáhání vlastních nároků.

Uvedené účely nás opravňují zpracovávat vaše osobní údaje po omezenou dobu bez vašeho souhlasu, pokud jste naším zákazníkem nebo obchodním partnerem.

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem marketingu a nejste naším zákazníkem nebo obchodním partnerem, například pokud jste nám udělili souhlasili se zasíláním obchodních sdělení (newslettru), tak jsme na základě tohoto vašeho souhlasu oprávněni zasílat vám obchodní sdělení přímo na vaše kontaktní údaje (přímý marketing).

Prosíme vás proto o nastudování následujících zásad tak, abyste byli obeznámeni se způsobem zpracování vašich osobních údajů a s vašimi právy z tohoto zpracování vyplývajícími.

 

3.     Obecné zásady zpracování osobních údajů

Zákonnost, korektnost a transparentnost

Osobní údaje ve vztahu k subjektu údajů zpracováváme zákonně, korektně a transparentně.

Omezení účelem

Osobní údaje shromažďujeme pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

Minimalizace údajů

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu přiměřeném, pouze ty relevantní a omezeně ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

Přesnost

Osobní údaje zpracováváme v rámci objektivních možností přesně a v případě potřeby je aktualizujeme. Máme nastaveny interní procesy  zajišťující, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly opraveny, případně vymazány.

Omezená doba uložení

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány. Tato doba musí zohledňovat možnost zajištění řešení závazků Společnosti z právních předpisů (např. povinná archivace), právních vztahů (např. záruční doba) a protiprávních stavů (např. náhrady škody), které mohou nastat ve vztahu k subjektům údajů a s těmito závazky souvisejících nároků.

Obecně zpracováváme osobní údaje po dobu 3 let od ukončení plnění smlouvy za účelem možnosti řešení případných nároků na náhradu škody a nároků z vadného plnění. Po tuto dobu rovněž můžeme osobní údaje využít k přímému marketingu.

Integrita a důvěrnost

Při zohlednění stavu techniky a dostupných bezpečnostních opatření, nákladů na realizaci a pravděpodobnosti a závažnosti rizik pro ochranu soukromí používáme vhodná technická a organizační opatření k zajištění přiměřené bezpečnosti osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Tato opatření zahrnují jak fyzické prostředky ochrany zpracovávaných osobních údajů, tak elektronické zabezpečení elektronicky zpracovávaných údajů.

Odpovědnost

Společnost, jako správce osobních údajů, je odpovědná a musí být schopna prokázat shodu s výše uvedenými zásadami.

Přístup založený na míře rizika

Čím větší je riziko, že daný druh zpracování prováděný Společností může zasahovat do zájmů či základních práv a svobod subjektu údajů, tím vyšší opatření vedoucí k transparentnosti a bezpečnosti daného zpracování je třeba přijmout.

 

4.     Ochrana dat při zpracování

S cílem prokázat soulad s těmito Zásadami by měla Společnost implementovat ochranu osobních údajů do svých procesů a činností.

Společnost shromažďuje co nejmenší množství osobních údajů.

Společnost zachovává přesnost, integritu, důvěrnost a relevanci osobních údajů na základě účelu zpracování. Aby se zabránilo odcizení, zneužití nebo zneužívání osobních údajů a zabránění narušení osobních údajů, jsou použita přiměřená bezpečnostní opatření určená k ochraně osobních údajů.

Vždy, když Společnost používá třetí stranu, dodavatele nebo obchodního partnera, ke zpracování osobních údajů svým jménem, vždy zajistí, aby tento zpracovatel poskytl dostatečná bezpečnostní opatření sloužící k ochraně osobních údajů odpovídající souvisejícím rizikům. Pro tento účel může být použit dotazník o shodě zpracovatele s požadavky GDPR.

Společnost smluvně zaváže dodavatele nebo obchodního partnera, aby poskytl stejnou úroveň ochrany údajů, jako poskytuje sama Společnost. Dodavatel nebo obchodní partner musí zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění svých smluvních závazků vůči Společnosti nebo na základě pokynů Společnosti a nikoliv pro jiné účely. Pokud Společnost zpracovává osobní údaje společně s nezávislými třetími stranami, musí Společnost s tímto dodavatelem nebo obchodním partnerem uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů či obdobnou smlouvu.

 

 

5.       Vaše práva na vaše údaje

Právo na přístup

Společnost vám nabízí přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme. To znamená, že nás můžete kontaktovat a my vás budeme informovat o tom, jaké osobní údaje jsme shromáždili a zpracovali a o účelech, pro které jsou takové údaje využívány.

 

Právo na opravu

Máte právo na to, aby byly nesprávné, neúplné, neaktuální nebo nepotřebné osobní údaje, které o vás uchováváme, opraveny nebo doplněny poté, co nás kontaktujete. V některých případech, kdy používáme oficiální údaje, vás můžeme požádat, abyste se obrátili přímo na příslušný orgán s žádostí o opravu vašich údajů tak, aby se zajistilo provedení opravy řádným oficiálním způsobem, který je pro takové registry nezbytný.

 

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Můžete nás požádat o vymazání vašich osobních údajů z našich systémů a evidencí. Vyhovíme této žádosti, pokud nebudeme mít oprávněný důvod pro zachování těchto údajů.

 

Právo na námitku

Můžete vznést námitku proti určitému použití vašich údajů, pokud byly takové údaje zpracovány pro jiné účely, než je nezbytné pro výkon našich služeb nebo pro dodržení zákonných povinností. Rovněž můžete vznést námitku proti jakémukoliv dalšímu zpracovávání vašich osobních údajů i po předchozím souhlasu, resp. váš dříve udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Pokud vznesete námitku proti dalšímu zpracování osobních údajů, může to mít za následek zúžení možností využití našich služeb.

Máte právo nám zakázat používání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, průzkumu trhu a profilování.

 

Právo na omezení zpracování

Můžete nás požádat o omezení zpracovávání určitých osobních údajů. Může to však vést k zúžení možností využití našich webových stránek a služeb.

 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném a běžně používaném formátu. Upozorňujeme, že se to týká pouze údajů, které jste nám osobně poskytli napřímo, a my je zpracováváme buďto se souhlasem nebo za účelem plnění smlouvy.

 

5.7.           Jak užít tato práva

 

Tato práva mohou být uplatněna osobně v sídle společnosti, doporučeným dopisem nebo e-mailem na adresu info@mayochix.cz

Máte právo požadovat kopii informací, které o vás máme. Pokud byste chtěli kopii některých nebo všech vašich osobních informací, zašlete nám e-mail nebo dopis na následující adresy:

 

E-mail:                                                                info@msbrothersfacility.cz

Adresa:                                                          M&S Facility s. r. o.

IČO: 02473704

Sídlo:Ke skalkám 3079/56, Praha Záběhlice (Praha 10), 106 00

 

 

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, IČ: 70837627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz), pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým s vašimi údaji nakládáme.

 

6.       Změny v našich informacích o ochraně osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů podrobujeme pravidelnému přezkoumávání a jakékoli aktualizace zveřejňujeme na této webové stránce. Tato pravidla ochrany osobních údajů byla naposledy aktualizována 23. 5. 2018.INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

 

Společnost M&S Facility s. r. o.

provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

  1.         TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

- Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost M&S Facility s. r. o.

, se sídlem Ke skalkám3079/56,Praha10,10600,IČO: 02473704

, je zapsána pod spisovou značkou C 152228, Městský soud v Praze. (dále jen „správce“).

- Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Ke skalkám3079/56,Praha10,10600, adresa elektronické pošty info@msfacility.cz, telefon  +420601370900

- Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  1.        PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

- splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

- splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

  1.        ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

- Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

  1.        DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

  1.        DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. 

- Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

- Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

  1.        PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

- Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

- Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

- Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.INFORMACE A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
za účelem zasílání e-mailových newsletterů společnostiI. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení - e-mailového newsletteru společnosti M&S Facility s. r. o.

Naše Společnost je Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů.


Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zpracovávání Vašich osobních údajů provádíme na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání e-mailového newsletteru naší Společností. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat. E-mailový newsletter naší společnosti Vám zasíláme na základě Vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení naší společnosti ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, který jste vyslovili zaškrtnutím pole „Ano, souhlasím se zasíláním e-mailového newsletteru“. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom Vás mohli pravidelně informovat o nových nabídkách, akcích a činnostech naší společnosti prostřednictvím e-mailového newsletteru a dalších obchodních sdělení, provádět marketingové analýzy a zkvalitňovat tak naše služby. Vaše osobní údaje zpracováváme od udělení souhlasu s jejich zpracováním, do okamžiku, kdy je tento souhlas odvolán nebo je zrušen odběr e-mailového newsletteru. Poté uchováváme Vaše údaje jen po dobu nezbytně nutnou pro technické zajištění jejich odstranění z našich databází. Dále uchováváme pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou nezbytné pro uplatnění našich práv a plnění našich povinností, nebo u kterých to vyžadují jiné právní předpisy. Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. 


Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás a které jste nám poskytli při přihlášení k zasílání e-mailového newsletteru prostřednictvím naší webové stránky, v rozsahu: 

• Vaše e-mailová adresa. 


Tyto Vaše osobní údaje zařazujeme do databáze kontaktů pro zasílání e-mailového newsletteru, dále je v databázi evidujeme a využíváme je pouze za účelem zasílání e-mailového newsletteru naší společnosti a za účelem našeho interního marketingového zpracování a analýzy s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby. Díky poskytnutí Vašich osobních údajů Vám můžeme zasílat e-mailový newsletter a další obchodní sdělení naší společnosti a informovat Vás o akčních nabídkách.


S Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. V naší společnosti platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či útvar může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat. V případě předání Vašich osobních údajů mimo naši společnost externím zpracovatelům jsme zajistili odpovídající úroveň ochrany jejich zabezpečení dle příslušných právních předpisů.


Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme nikomu mimo naši společnost s výjimkou případů, kdy:
• máme Váš výslovný souhlas, 
• ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení), 
• některou z marketingových agend pro nás zajišťuje externí zpracovatel

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii. 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte následující práva, která vůči naši společnosti můžete uplatnit:
• právo získat potvrzení o zpracovávání Vašich osobních údajů naší společností a na přístup ke všem osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
• právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
• právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy; 
• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
• právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci. 

Máte rovněž právo kdykoliv odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolat svůj souhlas můžete jednoduše prostřednictvím pole „Odvolání souhlasu se zasíláním newsletterů a zpracováním osobních údajů“, jež je v závěru každého z našich emailových newsletterů. Vaše práva na ochranu osobních údajů naše společnost plně respektuje. V případě jejich uplatnění, nebo pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se námi prováděného zpracování Vašich osobních údajů, obracejte se prosím na kontaktní:

E-mail:                                                                info@msfacility.cz

Adresa:                                                               M&S Facility s. r. o.

Ke skalkám 3079/56

10600 Praha 10 

II. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zaškrtnutím pole souhlasu prohlašuji, že jsem se seznámil s výše uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů a na základě toho souhlasím s tím, aby správce, kterým je M&S Facility s. r. o. zpracovával mé osobní údaje pro účely zasílání e-mailového newsletteru a s tím souvisejících marketingových činností s cílem zkvalitňování služeb společnosti M&S Facility s. r. o.  po dobu a za podmínek shora uvedených. Souhlasím rovněž s tím, aby mé osobní údaje byly předány ke zpracování za stanoveným účelem příslušným zpracovatelům. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen svobodně, dobrovolně, ničím nepodmíněně a informovaně po seznámení s informacemi o zpracování osobních údajů. 


Close