Close

Savo Original dezinfekční prostředek 1l

Nové

Savo Original dezinfekční prostředek 1l

Více informací

Tento produkt již není na skladě

28,00 Kč s DPH

Oblíbené

Více informací

Savo Original je výborný pomocník pro zachování Vašeho domova a okolí čistého a bezpečného.Spolehlivě likviduje bakterie, viry, řasy a nižší houby.Savo Original je určený k dezinfekci vody a povrchů v domácnosti.Spolehlivě odstraní nebezpečné viry a bakterie, které zamořují povrchy ve vaší domácnosti a vodu ve studních a bazénech. SAVO Original je tedy vhodné k dezinfekci vody, toto SAVO do studny, nebo chcete-li SAVO na bazény či SAVO do bazénů je jednoduše použitelné dle návodu na etiketě.

Varování

Nebezpečí:
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Může být korozivní pro kovy. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaminované čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.
Obsahuje: chlornan sodný, hydroxid sodný.

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

Savo Original dezinfekční prostředek 1l

Savo Original dezinfekční prostředek 1l

Savo Original dezinfekční prostředek 1l

Also Bought Products

30 dalších produktů ve stejné kategorii:

Close